top of page

 

Tietosuojalauseke

 

Käsittelemme hen­ki­lö­tie­to­ja voi­dak­sem­me pal­vel­la sinua mah­dol­li­sim­man hyvin, mutta vain niiltä osin kuin se on tarpeellista majoitus- ja ohjelmapalveluiden tarjoamiseksi. Rekisteriä ylläpitää Lomakeskus Napakettu Oy. Meil­lä on hen­ki­lö­tie­to­ja asiakkaista ja hen­ki­lö­kun­nas­ta. Hen­ki­lö­tie­to­ja ovat esi­mer­kik­si etu­ni­mi, su­ku­ni­mi, pu­he­lin­nu­me­ro, sähköpostiosoite tai verkkopal­ve­lun käy­tös­tä ker­ty­vä tieto. Tietoja kerätään ja käytetään:

 

 • asiakassuhteen hoitamiseen ja hallintaan

 • palvelujen kehittämiseen, tuottamiseen, toimittamiseen ja tarjoamiseen

 • laskutukseen

 • markkinointiviestinnän tarjoamiseksi, kohdentamiseksi ja kehittämiseksi (esim. markkinatutkimukset)

 • tilastollisiin tarkoituksiin

 • turvallisuuden varmistamiseen (kameravalvonta)

 

Keräämme ja käsittelemme henkilötietojasi kulloinkin voimassa olevan lainsäädännön ja oikeutettujen etujemme mukaisesti. 

 

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­ly

 

Mil­lai­sia hen­ki­lö­tie­to­ja ke­rääm­me si­nus­ta

 

Majoituspalvelut

 

Käsittelemme majoituspalvelun tarjoamiseen liittyviä tietoja: yhteystiedot (etu- ja sukunimi, puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite, postinumero, kaupunki, maa).

 

Matkustajailmoitukset

 

Matkustajailmoitusten käsittely perustuu rekisterinpitäjän lakisääteiseen velvoitteeseen.

 

Käsiteltävät tiedot: asiakkaan nimi, henkilötunnus tai syntymäaika, kansallisuus, mukana matkustavan puolison ja alaikäisten lasten nimet, suomalaiset henkilötunnukset (tai syntymäajat), osoite, maa, matkustusasiakirjan numero sekä saapumis- ja lähtöpäivämäärät. Lisäksi voidaan kirjata majoittumisen tarkoitus (kuten vapaa-aika, työ tai muu syy).

 

Verkkosivuston keräämät tiedot

 

Verkkosivuja selatessasi saamme tiedon esimerkiksi käyttämäsi verkkoselaimesta. Käytämme tietoa verkkosivujen analysointiin ja sivuston hallintaan. Lue lisää eväteistä täältä [LINKKI]

 

Verkkosivujen analysointiin ja tilastotietoihin käytämme Google Analytics-palvelua, jonka tarjoaa Google Inc. Google Analytics kerää evästetietoja, joiden avulla verkkosivujen käytettävyyttä voidaan analysoida ja parantaa. Tietoja voivat olla esimerkiksi, millä sivulla vierailija käy. Tiedot siirretään ja tallennetaan Googlen palvelimille, joista osa saattaa sijaita EU:n ulkopuolella. 

 

Verkkosivuja ylläpitää Wix.com. Verkkosivujen kävijätiedot voidaan kerätä Wix.com ylläpitämille palvelimille. 

Verkkosivujen kautta suoritetut varausmaksut seuraavat PCI-DSS standardeja, joita hallinnoi PCI Security Standards Council, joka tekee yhteistyötä Visan, MasterCardin ja esimerkiksi American Expressin kanssa. PCI-DSS standardi auttaa suojaamaan korttitietoja ja mahdollistaa turvalliset verkkomaksut.

 

Kameravalvonta

 

Lomakeskus Napaketun ulkoalueilla ja vastaanotossa on tallentava kameravalvonta. Käyttö perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun. Valvonnan tarkoitus on turvallisuuden takaaminen, työnantajan, työntekijöiden ja asiakkaiden tietojen ja omaisuuden suojaaminen sekä rikosten estäminen tai selvittäminen.

 

Tietoja voidaan käyttää myös yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004) 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986) tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

 

Mihin tar­koi­tuk­siin käy­täm­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

 

Käytämme henkilötietoja asiakassuhteen ylläpitämiseen. 

 

Mistä saam­me hen­ki­lö­tie­to­ja­si

 

Henkilörekisterin tiedot perustuvat antamiisi tietoihin esimerkiksi majoitusvarauksen yhteydessä.

 

Hen­ki­lö­tie­to­jen kä­sit­te­lyn oi­keus­pe­rus­teet

 

Henkilötietojen kä­sit­te­lyl­lä on usei­ta oikeusperusteita, kuten laki, so­pi­mus, suos­tu­mus tai oi­keu­tet­tu etu.

 

Kuka kä­sit­te­lee hen­ki­lö­tie­to­ja­si

 

Henkilötietoja kä­sit­te­le­vät ai­noas­taan työn­te­ki­jät, joi­den työ­teh­tä­viin se kuu­luu. Käsittelemme henkilötietojasi aina huo­lel­li­ses­ti ja nou­da­tam­me hyvää tie­to­jen­kä­sit­te­ly­ta­paa. 

Rekisterin ylläpitäjä ja yhteystiedot

 

Henkilötietojesi rekisterinpitäjä on Lomakeskus Napakettu Oy.

 

Lomakeskus Napakettu Oy

0932141-7

Ylätenontie 233

99950 Karigasniemi

lomakeskus.napakettu (a) gmail.comPrivacy Policy

 

We process personal information in order to serve you as well as possible, but only to the extent necessary to provide you with the service. The privacy policy is maintained by Lomakeskus Napakettu Oy. We collect personal information about customers and our staff. Personal information includes, for example, first name, last name, telephone number, e-mail address or information collected from the use of the online service. Data is collected and used:

 

 • customer relationship management

 • development, production, delivery of the services

 • billing

 • to provide targeted marketing communications (eg market research)

 • for statistical purposes

 • to ensure security (outdoor camera surveillance)

 

We collect and process your personal information in accordance with applicable law and our legitimate interests.

 

Processing of personal data

 

What kind of personal information we collect about you

 

Accommodation services

 

We process information related to the accommodation services: contact information (first and last name, telephone number, e-mail address, address, postal code, city, country).

 

Passenger notifications

 

The processing of passenger notification upon arrival is based on a statutory obligation of the controller.

 

Information to be processed: customer's name, personal identity number or date of birth, nationality, names of the accompanying spouse and minor children, Finnish personal identification numbers (or date of birth), address, country, travel document number and arrival and departure dates. In addition, the purpose of the stay (such as leisure, work or other reason) could be recorded.

 

Information collected on the website

 

When you browse our web pages, we get information e.g. what web browser you are using. We use the information to analyze websites and manage the site. Read more about the cookie policy here [LINK]

 

For website analysis, we use Google Analytics, a service provided by Google Inc. Google Analytics collects cookie data to help us analyze and improve website usability. This information can be e.g which page a website user is visiting. The data is transferred and stored on Google's servers, some of which may be located outside the EU.

 

Our website is hosted on the Wix.com platform. Wix.com provides us with the online platform that allows us to sell our products and services to you. Your data may be stored through Wix.com’s data storage, databases and the general Wix.com applications. They store your data on secure servers behind a firewall. 

 

All direct payment gateways offered by Wix.com and used by our company adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of credit card information by our store and its service providers.


 

Camera surveillance

 

The outdoor areas and the reception have recording camera surveillance. The use of recorded camera surveillance is based on the legitimate interest of the controller. The purpose is to ensure security, to protect the data and the property of the employer, employees and customers, and to prevent or detect criminal offenses.

 

The information may also be used in the situations specified in Section 17 (2) (1) to (3) of the Act on the Protection of Privacy in Employment (759/2004) to prove the grounds for termination of employment, harassment or harassment within the meaning of the Act on Equality between Women and Men (609/1986), or to investigate and prove harassment and inappropriate behavior within the meaning of the Occupational Safety and Health Act (738/2002) and to investigate an accident or other situation that has caused a danger or threat within the meaning of the Occupational Safety and Health Act (738/2002).

 

For what purposes do we use your personal information

 

We use personal information to maintain a customer relationship.

 

Where do we get your personal information

 

The information is based on what you provide yourself, for example when booking accommodation.

 

Legal bases for the processing of personal data

 

There are several legal grounds for processing personal data, such as law, contract, consent or legitimate interest.

 

Who processes your personal information

 

Personal information  is processed only by the employees whose duties involve data processing. We always process your personal information carefully and follow data processing best practices.

Registry administrator and contact information

 

The registry administrator is Lomakeskus Napakettu Oy.

 

Lomakeskus Napakettu Oy

0932141-7

Ylätenontie 233

99950 Karigasniemi

lomakeskus.napakettu (a) gmail.com

bottom of page